KİRALIK EV / KİRALIK DAİRE İÇİN KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ


S P O N S O R B A Ğ L A N T I L A RKİRALIK DAİRE SÖZLEŞMESİ


  Ev Kira Kontratı, Mülk Kira Kontratı, Daire Kira Kontratı, Konut Kira Kontratı, Mesken Kira Kontratı..)
  Kira; aslen bir mal veya mülk sahibinin(gerçek ya da tüzel kişi), mal veya mülkün kullanım hakkını bir bedel karşılığında ve belirli süre için kiracıya (gerçek ya da tüzel kişi) bırakmasıdır.
  Kira Sözleşmesi ( kira kontratı ); kiracı ile mal/mülk sahibi arasında yapılan, kira şartlarını ve kurallarını içeren yazılı ve taraflarca imzalanmış kira ilişkisini düzenleyen anlaşmadır.
  kira kontratı, isyeri kiralamak, kira sözleşmesi, kira sözleşme örneği, kontratlar, sözleşme çeşitleri, sözleşme örnekleri, sozlesme örnekleri, kira sözleşmeleri, kira kontratlarıKira Sözleşmesi Örneği


KONUT KİRA SÖZLEŞMESİ
Konut Tapu Dairesi
(Bu alanda kiraya konu olan konutun bağlı olduğu tapu dairesi yazılmalıdır)
Konut İlçesi/İli
(Bu alanda konutun bulunduğu ilçe ve il bilgisi yazılmalıdır)
Konut Mahallesi
(Bu alanda konutun tapudaki "mahallesi" hanesinde yazan yazılmalıdır)
Konut Caddesi ve Sokağı
(Bu alanda konutun cadde veya sokak bilgisi yazılmalıdır)
Konut Kapı Numarası
(Bu alanda apartmanın kapı numarası ve dairenin kapı numarası yazılmalıdır)
Kiralandanın Cinsi/Tanımı
(Bu alanda Örneğin : müstakil ev, apartman dairesi vb. yazılmalıdır)
Kiraya Verenin Adı-Soyadı
(Bu alanda konutu kiraya verenin adı ve soyadı / şirketse tam ünvanı yazılmalıdır)
Kiraya Verenin T.C. Kimlik Numarası
(Bu bölüme konutu ev sahibinin T.C. Kimlik numarası / şirketse vergi dairesi ve numarası yazılmalıdır)
Kiraya Verenin Adresi
(Bu alanda konutu kiraya verenin adresi yazılmalıdır)
Kiraya Verenin Telefon Numarası
(Bu alanda konutu kiraya verenin tam adresi yazılmalıdır)
Kiracı Adı-Soyadı
(Bu alanda kiracının adı ve soyadı / şirketse tam ünvanı yazılmalıdır)
Kiracı T.C. Kimlik Numarası
(Bu alanda kiracının T.C. kimlik numarası / şirketse vergi dairesi ve numarası yazılmalıdır)
Kiracı Açık Adresi
(Bu alanda kiracının tam adresi yazılmalıdır)
Kiracı Telefon Numarası
(Bu alanda konutu kiraya verenin tam adresi yazılmalıdır)
Sözleşme Başlangıç Tarihi
(Bu alanda kira sözleşmesinin başlangıç tarihi yazılmalıdır)
Sözleşme Geçerlilik Süresi
(Bu alanda sözleşmenin geçerlilik süresi yazılmalıdır)
Yıllık Toplam Kira Bedeli
(Bu alanda kira bedelinin yıllık toplamı yazılmalıdır)
Aylık Kira Bedeli
(Bu bölüme her ay ödenecek kira bedeli yazılmalıdır)
Aylık Kira Bedelinin Ödeme Şekli
(Bu alanda örneğin; her ayın beşinci günü akşamına kadar, .........Bankası, TR00045...............IBAN numaralı hesaba yazılmalıdır)
Konut Kullanım Amacı
(Bu alanda yalnızca mesken (konut) olarak yazılmalıdır)
Konutun Durumu
(Bu alanda örneğin; iç ve dış kapılar, pencereler ... sağlamdır. kullanılmaya elverişlidir yazılmalıdır)
Teslim Edilen Demirbaşlar
(Bu alanda, örneğin; ………. marka kombi, elektrik (endeks:………), su (endeks:……), doğalgaz (endeks:………) , sayaçlar, su ve doğalgaz sayaçlarına ait kartlar ve apartman kapısı ve daire kapısının ikişer adet anahtarı. yazılmalıdır)
Kiracı
İsim / imza
Müteselsil Borçlu ve Müteselsil Kefil
İsim / imza
Konut Sahibi
İsim / imza
GENEL KOŞULLAR
(Meskenler/Konutlar İçin)
 1. Kiracı, kiralanan konutu özenli kullanacaktır.
 2. Kiracı, kiralanan konutun çevresinde oturanlar ve komuşularıyla iyi niyet kuralları içinde davranacaktır.
 3. Kiracı, kiralanan konutu 3. kişilere kiralayamaz, alt kiraya veremez, devredemez ve temlik edemez.
 4. Kiracı, konut sahibinin yazılı imzalı onayı olmaksızın, konutta değişiklik yapamaz; aksi halde, oluşacak zararları telafi etmek zorundadır.
 5. Üçüncü kişilerin kiralanan konut üzerinde hak iddia etmeleri halinde, kiracı, durumu konut sahibine haber vermek zorundadır.
 6. Kiracı, kiralanan konutta yapılması gereken tamir, tadilat, onarım ve ilaveleri, konut sahibine bildirmek zorundadır; aksi halde doğabilecek zararlardan kiracı sorumludur.
 7. Kiracı, kat malikleri yönetim kurulu kararları doğrultusunda kendisine tebliğ olunan hususları, konut sahibine bildirmek zorundadır.
 8. Kiracı, kat malikleri yönetim kurulu kararları doğrultusunda, yapılması zaruri işlere izin vermek zorundadır.
 9. Kiracı, kiralanan konutta yapılan veya yapılacak onarımlara katlanmakzorundadır.
 10. Kiracı, konuttaki olağan kullanımdan dolayı yapılması gereken onarımları yapmak veya yaptırmak ve giderlerini kendisi karşılamak zorundadır.
 11. Kiralanan konutun mülkiyet hakkından doğan vergiler konut sahibine aittir. Konut kullanımından doğan vergiler (örneğin ; çevre temizlik vergisi) ve harçları kiracıya aittir.
 12. Kiracı, kira sözleşmesinin sonunda, konutu aldığı gibi, konut sahibine anahtarlar ile birlikte teslim etmek zorundadır. Konut ile birlikte teslim alınan demirbaşlar alındığı şekilde, konut sahibine teslim edilmediği takdirde, oluşan hasarların bedelinin ev sahibine ödenmesi veya eski hale getirilmesi zorunludur.
 13. Kiralanan konutu iyi ve kullanılmaya uygun halde teslim edildiği asıldır. Aksi bir durum kiracı tarafından ispatlanmak zorundadır. Kiralanan konutun normal kullanımından dolayı ortaya çıkacak yıpranma ve eksikliklerden dolayı kiracı sorumlu değildir.
 14. Kiracı, kira sözleşmesinin sona ermesi veya konutun satılığa çıkartılması halinde, kiralanan konutun potansiyel alıcılar tarafından gezilmesine ve incelenmesine izin vermek zorundadır.
 15. Kiralanan konutun boşaltılması gerektiği hallerde, konutun boşaltılmaması nedeni ile ortaya çıkacak zararlardan dolayı kiracı sorumlu olacaktır.
 16. Kiracı, kendisi veya birlikte oturanların sağlığı için önemli tehlike oluşturmayan kusurlardan dolayı kiradan indirim talebinde bulunamaz.
 17. Kiracı, kiralanan konuta yaptığı kalıcı ilaveler ve lüks sayılan uygulamaların bedelini konut sahibinden isteyemez, kiradan kesemez ve sözleşme bitiminde bunları konutta bırakmak zorundadır.
 18. Kiracı, konut sahibinin yazılı imzalı onayını almak şartı ve giderleri kendisine ait olmak üzere, genel anten, kablolu televizyon gibi donanımları yaptırabilir.
Kiracı
İsim / imza
Müteselsil Borçlu ve Müteselsil Kefil
İsim / imza
Konut Sahibi
İsim / imzaÖZEL KOŞULLAR
(Meskenler/Konutlar İçin)
 1. Konuta ortak kiracı alınamaz.
 2. Konut, mesken dışında başka bir amaçla kullanılamaz.
 3. Konutta, kiracı, eşi,çocukları ve kiracının birince derece yakın akrabalarının dışında kimse kalamaz.
 4. Kira bedelleri, her ayın en geç 5. günü akşamına kadar, ev sahibinin …………… Bankası, ………………… Şubesindeki …………………………… IBAN numaralı hesabına yatırılacaktır.
 5. Kira bedelleri, her ayın beşinci günü akşamına kadar, ödemediği taktirde her ay için kira bedelinin %5'i oranında gecikme cezası ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kiracı binayı tahliye edip anahtarı teslim etmediği taktirde kira bedelini ödemeye devam eder.
 6. Kiralanan konutun kapıcı giderleri, yakıt ve genel apartman giderlerini kiracı öder.
 7. Kapılar, pencereler, fayanslar, kombi, şofben, sıhhî tesisat araçları sağlam, tam ve kullanılmaya hazır durumda teslim edilmiştir.
 8. Kiracı, kiralananı özenli kullanacak; ev sahibi de gerekli onarımları, kiracının uyarısından itibaren on gün içinde (teknik olanaksızlar hariç) yaptıracaktır.
 9. Kiracı, su ve elektrik aboneliğini kendi adı üzerine yaptıracak, sözleşme sonunda hesabı kapatarak "borcu yoktur" kağıdını alarak, fotokopisini konut sahibine verecektir.
 10. Kiracı, 7 iş günü içinde, aile beyannamesini ..... Mahallesi Muhtarlığı'na verecektir.
 11. Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda ......Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
  İşbu sözleşme imza edildiği andan itibaren geçerli olur. Sözleşme taraflar tarfından tamamen okunmuş, incelenmiş, anlaşılmış ve tamamen benimsenerek 18 (on sekiz) genel ve 11 (on iki) özel koşuldan ibaret olarak 3 sayfa ve iki nüsha olarak imzalanmış, birer tane kiracı ve konut sahibine verilmiştir. ../../20..
Kiracı
İsim / imza
Müteselsil Borçlu ve Müteselsil Kefil
İsim / imza
Konut Sahibi
İsim / imza

Kira kontratları örneği indirmek için TIKLAYINIZ